ما که نخواستیم تنهاخوری کنیم.. خواست خدا بود.

Advertisements